Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

86 lines
10 KiB

{
"@metadata": {
"authors": [
"Bjankuloski06"
]
},
"apihelp-commentblock-description": "Прилогот за блокриање коментари овозможува блокирање на корисник од коментирање откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
"apihelp-commentblock-summary": "Прилогот за блокриање коментари овозможува блокирање на корисник од коментирање откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
"apihelp-commentdelete-description": "Прилогот за бришење коментари овозможува бришење на корисник од кого дошол коментар откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
"apihelp-commentdelete-summary": "Прилогот за бришење коментари овозможува бришење на корисник од кого дошол коментар откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
"apihelp-commentlatestid-description": "Прилогот за назнакаи на најнови коментари овозможува добивање на назнаки на најновите коментариќе ги пополните следниве параметри: pageID.",
"apihelp-commentlatestid-summary": "Прилогот за назнакаи на најнови коментари овозможува добивање на назнаки на најновите коментариќе ги пополните следниве параметри: pageID.",
"apihelp-commentlist-description": "Прилогот за список на коментари за добивање на повеќе коментари; ги дава во извод во облик на список, откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
"apihelp-commentlist-summary": "Прилогот за список на коментари за добивање на повеќе коментари; ги дава во извод во облик на список, откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
"apihelp-commentsubmit-description": "Прилогот за поднесување коментари овозможува однесување/објавување на коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, parentID, commentText.",
"apihelp-commentsubmit-summary": "Прилогот за поднесување коментари овозможува однесување/објавување на коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, parentID, commentText.",
"apihelp-commentvote-description": "Прилогот за гласање на коментари овозможува гласање за коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: commentID, voteValue.",
"apihelp-commentvote-summary": "Прилогот за гласање на коментари овозможува гласање за коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: commentID, voteValue.",
"apihelp-commentblock-param-commentID": "Назнака на коментарот по корисник што треба да се блокира",
"apihelp-commentdelete-param-commentID": "назнака на коментарот што треба да се избрише",
"apihelp-commentlatestid-param-pageID": "Назнака на страницата која го има последниот коментар",
"apihelp-commentlist-param-pageID": "Назнака на страницата за која се добива список на коментари",
"apihelp-commentlist-param-order": "Се задава дали списокот на коментари да биде по нагорен или надолен редослед",
"apihelp-commentlist-param-pagerPage": "Број на страницата на коментарите",
"apihelp-commentlist-param-showForm": "Прикажи коментари од",
"apihelp-commentsubmit-param-pageID": "Назнака на страницата на која се поднесува коментарот",
"apihelp-commentsubmit-param-parentID": "Назнака на матичниот коментар",
"apihelp-commentsubmit-param-commentText": "Текст на коментарот",
"apihelp-commentvote-param-commentID": "Назнака на коментарот за кој се гласа",
"apihelp-commentvote-param-voteValue": "Гласовна вредност на коментарот",
"comments-comment": "Коментар",
"comments-desc": "Додава расчленувачки пресретник <code>&lt;comments&gt;</code> што овозможува коментирање на страниците",
"comments-db-locked": "<h3>Давање на коментари</h3>Базата е моментално заклучена за редовно одржување, и потоа ќе се врати во нормална работна состојба. Навратете се подоцна!",
"comments-voted-label": "Гласано",
"comments-loading": "Вчитувам...",
"comments-auto-refresher-enable": "Вклучи автопревчитување на коментарите",
"comments-auto-refresher-pause": "Исклучи автопревчитување на коментарите",
"comments-reply-to": "Одговори на {{GENDER:$2|$1}}",
"comments-cancel-reply": "Откажи",
"comments-block-warning-anon": "Дали сте сигурни дека сакате трајно да ги занемарите сите коментари од овој анонимен корисник (преку неговата IP-адреса)?",
"comments-block-warning-user": "Дали сте сигурни дека сакате трајно да ги занемарите сите коментари од корисникот $1?",
"comments-delete-warning": "Дали сте сигурни дека сакате да го избришете коментарот?",
"comments-sort-by-date": "Подреди по датум",
"comments-sort-by-score": "Подреди по бодови",
"comments-show-comment-link": "Прикажи коментар",
"comments-manage-blocklist-link": "Раководење со списокот на занемарени",
"comments-ignore-message": "Го занемарувате авторот на коментаров",
"comments-you": " Вие",
"comments-reply": "Одговори",
"comments-login-required": "Мора да сте најавени за да давате кометари",
"comments-not-allowed": "Не ви е дозволено да објавувате коментари.",
"comments-post": "Објави коментар",
"comments-submit": "Дајте свој комнетар",
"comments-score-text": "Бодови",
"comments-permalink": "Постојана врска",
"comments-delete-link": "Избриши коментар",
"comments-anon-name": "Анонимен корисник",
"comments-anon-message": "На {{SITENAME}} се добредојдени <b>секакви коментари</b>. Ако не сакате да бидете анонимни, <a href=\"$1\">регистрирајте се</a> или <a href=\"$2\">најавете се</a>. Бесплатно е.",
"comments-links-are-forbidden": "Во коментарите се забранети надворешни врски!",
"comments-is-spam": "Поднесениот текст на коментарот беше протолкуван како спам.",
"comments-ignore-item": "<a href=\"$1\">$2</a> на $3 <a href=\"$4\">(одблокирај)</a>",
"comments-ignore-no-users": "Моментално нема блокирани корисници.",
"comments-ignore-remove-message": "Дали сте сигурни дека сакате да ги одблокирате коментарите на корисникот <b>$1</b>?",
"comments-ignore-unblock": "Одблокирај",
"comments-ignore-cancel": "Откажи",
"comments-ignore-title": "Список на занемарени коментари",
"commentignorelist": "Список на занемарени коментари",
"comments-no-comments-of-day": "Нема коментари на денот.",
"log-name-comments": "Дневник на коментари",
"log-description-comments": "Ова е дневник на коментар.",
"logentry-comments-add": "$1 објави нов коментар на $3",
"logentry-comments-delete": "$1 го избриша коментарот бр. $4 на $3",
"comments-time-ago": "пред $1",
"comments-time-months": "{{PLURAL:$1|еден месец|$1 месеци}}",
"comments-time-days": "{{PLURAL:$1|еден ден|$1 дена}}",
"comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|еден час|$1 часа}}",
"comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|една минута|$1 минути}}",
"comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|една секунда|$1 секунди}}",
"log-show-hide-comments": "$1 дневник на коментари",
"group-commentadmin": "Администратори на коментари",
"group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|администратор на коментари}}",
"grouppage-commentadmin": "{{ns:project}}:Администратори на коментари",
"right-comment": "Поднесување на коментари",
"right-commentadmin": "Раководење со кориснички коментари",
"right-commentlinks": "Употреба на надворешни врски во коментарите"
}