Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

61 lines
3.8 KiB

{
"@metadata": {
"authors": [
"Michawiki"
]
},
"comments-comment": "Komentar",
"comments-desc": "Pśidawa parserowu kokulku <code>&lt;comments&gt;</code>, kótaraž zmóžnja komentěrowanje bokow.",
"comments-db-locked": "<h3>Pśidawanje komentarow</h3>Datowa banka jo tuchylu rutinowego wotwardowanja datoweje banki dla zastajone, pó kótaremž buźo zasej wšykno normalne. Pšosym wopytaj pózdźej hyšći raz!",
"comments-voted-label": "Wótgłosowany",
"comments-loading": "Zacytujo se...",
"comments-auto-refresher-enable": "Awtomatiske aktualizěrowanje komentarow zmóžniś",
"comments-auto-refresher-pause": "Awtomatiske aktualizěrowanje komentarow zastajiś",
"comments-reply-to": "Wótegroniś",
"comments-cancel-reply": "Pśetergnuś",
"comments-block-warning-anon": "Coš napšawdu wšykne komentary toś togo anonymnego wužywarja na pśecej ignorěrowaś (pśez jogo IP-adresu)?",
"comments-block-warning-user": "Coš napšawdu wšykne komentary wužywarja $1 na pśecej ignorěrowaś?",
"comments-delete-warning": "Coš toś ten komentar napšawdu lašowaś?",
"comments-sort-by-date": "Pó datumje sortěrowaś",
"comments-sort-by-score": "Pó licbje dypkow sortěrowaś",
"comments-show-comment-link": "Komentar pokazaś",
"comments-manage-blocklist-link": "Ignorěrowańsku lisćinu zastojaś",
"comments-ignore-message": "Ignorěrujoš awtora toś togo komentara",
"comments-you": "Ty",
"comments-reply": "Wótegroniś",
"comments-login-required": "Musyš se pśizjawiś, aby komentary pśidał",
"comments-not-allowed": "Njesmějoš žedne komentary pśidaś.",
"comments-post": "Komentar pósłaś",
"comments-submit": "Twój komentar pśidaś",
"comments-score-text": "Pógódnośenje",
"comments-permalink": "Trajny wótkaz",
"comments-delete-link": "Komentar lašowaś",
"comments-anon-name": "Anonymny wužywaŕ",
"comments-anon-message": "{{SITENAME}} wjaseli se wó <b>wšych komentarach</b>. Jolic njocoš anonymny byś, <a href=\"$1\">zregistrěruj se</a> abo <a href=\"$2\">pśizjaw se</a>. To jo dermo.",
"comments-links-are-forbidden": "Eksterne wótkaze su w komentarach zakazane!",
"comments-is-spam": "Wótpósłany komentarowy tekst jo se ako spam interpretěrował.",
"comments-ignore-item": "<a href=\"$1\">$2</a> $3 <a href=\"$4\">(wótblokěrowaś)</a>",
"comments-ignore-no-users": "Tuchylu njejsu žedne wužywarje zablokowane.",
"comments-ignore-remove-message": "Coš napšawdu komentary wužywarja <b>$1</b> wótblokěrowaś?",
"comments-ignore-unblock": "Wótblokěrowaś",
"comments-ignore-cancel": "Pśetergnuś",
"comments-ignore-title": "Ignorěrowańska lisćina komentarow",
"commentignorelist": "Ignorěrowańska lisćina komentarow",
"comments-no-comments-of-day": "Njedaju komentary dnja.",
"log-name-comments": "Komentarowy protokol",
"log-description-comments": "To jo komentarowy protokol.",
"logentry-comments-add": "$1 jo nowy komentar na $3 zawóstajił",
"logentry-comments-delete": "$1 jo komentar #$4 na $3 wulašował",
"comments-time-ago": "pśed $1",
"comments-time-days": "{{PLURAL:$1|jadnym dnjom|$1 dnjoma|$1 dnjami|}}",
"comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|jadneju góźinu|$1 góźinoma|$1 góźinami}}",
"comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|jadneju minutu|$1 minutoma|$1 minutami}}",
"comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|jadneju sekundu|$1 sekundoma|$1 sekundami}}",
"log-show-hide-comments": "komentarowy protokol $1",
"group-commentadmin": "Komentarowe administratory",
"group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|komentarowy administrator|komentarowa administratorka}}",
"grouppage-commentadmin": "{{ns:project}}:Komentarowe administratory",
"right-comment": "Komentary wótpósłaś",
"right-commentadmin": "Wužywarske komentary zastojaś",
"right-commentlinks": "Eksterne wótkaze w komentarach wužywaś"
}