Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

58 lines
3.7 KiB

{
"@metadata": {
"authors": [
"Geopoet"
]
},
"comments-comment": "Komento",
"comments-desc": "Minadugang <code>&lt;comments&gt;</code> pangawil na parabangay na minatugot sa pagkomento nin mga pahina",
"comments-db-locked": "<h3>Pagdudugang nin mga komento</h3>An datos-sarayan sa ngunyan nakakandado para sa minsanang pagpapakarhay kan datos-sarayan, pagkatapos kaini ibabalik sa normal. Tabi man pakirikisa giraray aro-atyan!",
"comments-voted-label": "Nagboto na",
"comments-loading": "Ikinakarga...",
"comments-auto-refresher-enable": "Paganahon an awtomatikong pagpanumpayan nin komento",
"comments-auto-refresher-pause": "Iuntok nguna an awtomatikong pagpanumpayan nin komento",
"comments-reply-to": "Magsimbag sa",
"comments-cancel-reply": "Kanselaron",
"comments-block-warning-anon": "Segurado ka daw na muya mo na permanenteng pabayaan an gabos na mga komento na gikan sa dae pa nabibistong paragamit na ini (sa paagi kan saiyang estada nin IP)?",
"comments-block-warning-user": "Segurado ka daw na muya mo na permanenteng pabayaan an gabos na mga komento na gikan sa dae pa nabibistong paragamit na si $1?",
"comments-delete-warning": "Segurado ka daw na muya mong puraon ining komento?",
"comments-sort-by-date": "Salansanon sa paagi nin petsa",
"comments-sort-by-score": "Salansanon sa paagi nin iskor",
"comments-show-comment-link": "Ipahiling an komento",
"comments-manage-blocklist-link": "Manihooon an pinabayaang listahan",
"comments-ignore-message": "Saimong pinapabayaan an kagsurat kaining komento",
"comments-you": "Ika",
"comments-reply": "Kasimbagan",
"comments-login-required": "Ika dapat nakalaog na tanganing makadugang nin mga komento",
"comments-not-allowed": "Ika dae tinutugutan na magpaskil nin mga komento.",
"comments-post": "Ipaskil an komento",
"comments-submit": "Idugang an saimong komento",
"comments-score-text": "Iskor",
"comments-permalink": "Permanente-na-sugpon",
"comments-delete-link": "Puraon an komento",
"comments-anon-name": "Dai midbid na paragamit",
"comments-anon-message": "{{SITENAME}} maogmang minatugot <b>sa gabos na mga komento</b>. Kun ika habo na dae midbid, <a href=\"$1\">magparehistro</a> o baya <a href=\"$2\">maglaog</a>. Ini tabi libre.",
"comments-ignore-item": "<a href=\"$1\">$2</a> kan $3 <a href=\"$4\">(dae kubkubon)</a>",
"comments-ignore-no-users": "Mayo nin mga paragamit na sa ngunyan pinagkubkob.",
"comments-ignore-remove-message": "Segurado ka na muya mo na dae na pagkubkubon an mga komento kan paragamit na si <b>$1</b>?",
"comments-ignore-unblock": "Dae pagkubkubon",
"comments-ignore-cancel": "Kanselaron",
"comments-ignore-title": "Listahan kan pinabayaang komento",
"commentignorelist": "Listahan kan pinabayaang komento",
"comments-no-comments-of-day": "Mayo nin mga komento kan aldaw.",
"log-name-comments": "Talaan nin mga komento",
"log-description-comments": "Ini sarong talaan nin mga komento.",
"logentry-comments-add": "$1 nagpaskil nin sarong baguhong komento kan $3",
"logentry-comments-delete": "$1 pinagpura an komento na #$4 kan $3",
"comments-time-ago": "$1 nakaagi",
"comments-time-days": "{{PLURAL:$1|sarong aldaw|$1 na mga aldaw}}",
"comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|sarong oras|$1 na mga oras}}",
"comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|sarong minuto|$1 minutos}}",
"comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|sarong segundo|$1 segundos}}",
"log-show-hide-comments": "$1 talaan nin komento",
"group-commentadmin": "Mga administrador nin komento",
"group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|administrador in komento}}",
"grouppage-commentadmin": "{{ns:project}}:Mga administrador in Komento",
"right-comment": "Isumite an mga komento",
"right-commentadmin": "Administraron an mga pinagsumiteng mga komento nin paragamit"
}