Original: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Comments Das hier ist eine an https://znil.net angepasste Version.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

92 lines
10 KiB

4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
 1. {
 2. "@metadata": {
 3. "authors": [
 4. "Bjankuloski06",
 5. "Vlad5250"
 6. ]
 7. },
 8. "apihelp-commentblock-description": "Прилогот за блокриање коментари овозможува блокирање на корисник од коментирање откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
 9. "apihelp-commentblock-summary": "Прилогот за блокриање коментари овозможува блокирање на корисник од коментирање откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
 10. "apihelp-commentdelete-description": "Прилогот за бришење коментари овозможува бришење на коментар откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
 11. "apihelp-commentdelete-summary": "Прилогот за бришење коментари овозможува бришење на коментар откако ќе ги пополните следниве параметри: CommentID.",
 12. "apihelp-commentlatestid-description": "Прилогот за назнаки на најнови коментари овозможува добивање на назнаки на најновите коментари откако ќе ги пополните следниве параметри: pageID.",
 13. "apihelp-commentlatestid-summary": "Прилогот за назнаки на најнови коментари овозможува добивање на назнаки на најновите коментари откако ќе ги пополните следниве параметри: pageID.",
 14. "apihelp-commentlist-description": "Прилогот за список на коментари за добивање на повеќе коментари; ги дава во извод во облик на список, откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
 15. "apihelp-commentlist-summary": "Прилогот за список на коментари за добивање на повеќе коментари; ги дава во извод во облик на список, откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, order, pagerPage и showForm.",
 16. "apihelp-commentsubmit-description": "Прилогот за поднесување коментари овозможува однесување/објавување на коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, parentID, commentText.",
 17. "apihelp-commentsubmit-summary": "Прилогот за поднесување коментари овозможува однесување/објавување на коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: pageID, parentID, commentText.",
 18. "apihelp-commentvote-description": "Прилогот за гласање на коментари овозможува гласање за коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: commentID, voteValue.",
 19. "apihelp-commentvote-summary": "Прилогот за гласање на коментари овозможува гласање за коментар откако ќе се пополнат следниве параметри: commentID, voteValue.",
 20. "apihelp-commentblock-param-commentID": "Назнака на коментарот по корисник што треба да се блокира",
 21. "apihelp-commentdelete-param-commentID": "назнака на коментарот што треба да се избрише",
 22. "apihelp-commentlatestid-param-pageID": "Назнака на страницата која го има последниот коментар",
 23. "apihelp-commentlist-param-pageID": "Назнака на страницата за која се добива список на коментари",
 24. "apihelp-commentlist-param-order": "Се задава дали списокот на коментари да биде по нагорен или надолен редослед",
 25. "apihelp-commentlist-param-pagerPage": "Број на страницата на коментарите",
 26. "apihelp-commentlist-param-showForm": "Прикажи коментари од",
 27. "apihelp-commentsubmit-param-pageID": "Назнака на страницата на која се поднесува коментарот",
 28. "apihelp-commentsubmit-param-parentID": "Назнака на матичниот коментар",
 29. "apihelp-commentsubmit-param-commentText": "Текст на коментарот",
 30. "apihelp-commentvote-param-commentID": "Назнака на коментарот за кој се гласа",
 31. "apihelp-commentvote-param-voteValue": "Гласовна вредност на коментарот",
 32. "comments-comment": "Коментар",
 33. "comments-desc": "Додава расчленувачки пресретник <code>&lt;comments&gt;</code> што овозможува коментирање на страниците",
 34. "comments-db-locked": "<h3>Давање на коментари</h3>Базата е моментално заклучена за редовно одржување, и потоа ќе се врати во нормална работна состојба. Навратете се подоцна!",
 35. "comments-voted-label": "Гласано",
 36. "comments-loading": "Вчитувам...",
 37. "comments-auto-refresher-enable": "Вклучи автопревчитување на коментарите",
 38. "comments-auto-refresher-pause": "Исклучи автопревчитување на коментарите",
 39. "comments-reply-to": "Одговори на {{GENDER:$2|$1}}",
 40. "comments-cancel-reply": "Откажи",
 41. "comments-block-warning-anon": "Дали сте сигурни дека сакате трајно да ги занемарите сите коментари од овој анонимен корисник (преку неговата IP-адреса)?",
 42. "comments-block-warning-user": "Дали сте сигурни дека сакате трајно да ги занемарите сите коментари од корисникот $1?",
 43. "comments-delete-warning": "Дали сте сигурни дека сакате да го избришете коментарот?",
 44. "comments-sort-by-date": "Подреди по датум",
 45. "comments-sort-by-score": "Подреди по бодови",
 46. "comments-show-comment-link": "Прикажи коментар",
 47. "comments-manage-blocklist-link": "Раководење со списокот на занемарени",
 48. "comments-ignore-message": "Го занемарувате авторот на коментаров",
 49. "comments-you": " Вие",
 50. "comments-reply": "Одговори",
 51. "comments-login-required": "Мора да сте најавени за да давате кометари",
 52. "comments-not-allowed": "Не ви е дозволено да објавувате коментари.",
 53. "comments-post": "Објави коментар",
 54. "comments-submit": "Дајте свој комнетар",
 55. "comments-score-text": "Бодови",
 56. "comments-permalink": "Постојана врска",
 57. "comments-delete-link": "Избриши коментар",
 58. "comments-anon-name": "Анонимен корисник",
 59. "comments-anon-message": "На {{SITENAME}} се добредојдени <b>секакви коментари</b>. Ако не сакате да бидете анонимни, <a href=\"$1\">регистрирајте се</a> или <a href=\"$2\">најавете се</a>. Бесплатно е.",
 60. "comments-links-are-forbidden": "Во коментарите се забранети надворешни врски!",
 61. "comments-is-spam": "Поднесениот текст на коментарот беше протолкуван како спам.",
 62. "comments-ignore-item": "<a href=\"$1\">$2</a> на $3 <a href=\"$4\">(одблокирај)</a>",
 63. "comments-ignore-no-users": "Моментално нема блокирани корисници.",
 64. "comments-ignore-remove-message": "Дали сте сигурни дека сакате да ги одблокирате коментарите на корисникот <b>$1</b>?",
 65. "comments-ignore-unblock": "Одблокирај",
 66. "comments-ignore-cancel": "Откажи",
 67. "comments-ignore-title": "Список на занемарени коментари",
 68. "commentignorelist": "Список на занемарени коментари",
 69. "log-name-comments": "Дневник на коментари",
 70. "log-description-comments": "Ова е дневник на коментар.",
 71. "logentry-comments-add": "$1 објави нов коментар на $3",
 72. "logentry-comments-delete": "$1 го избриша коментарот бр. $4 на $3",
 73. "comments-time-ago": "пред $1",
 74. "comments-time-months": "{{PLURAL:$1|еден месец|$1 месеци}}",
 75. "comments-time-days": "{{PLURAL:$1|еден ден|$1 дена}}",
 76. "comments-time-hours": "{{PLURAL:$1|еден час|$1 часа}}",
 77. "comments-time-minutes": "{{PLURAL:$1|една минута|$1 минути}}",
 78. "comments-time-seconds": "{{PLURAL:$1|една секунда|$1 секунди}}",
 79. "log-show-hide-comments": "$1 дневник на коментари",
 80. "logeventslist-comments-log": "Дневник на коментари",
 81. "group-commentadmin": "Администратори на коментари",
 82. "group-commentadmin-member": "{{GENDER:$1|администратор на коментари}}",
 83. "grouppage-commentadmin": "{{ns:project}}:Администратори на коментари",
 84. "action-comment": "поднесување на коментари",
 85. "right-comment": "Поднесување на коментари",
 86. "action-commentadmin": "раководење со кориснички коментари",
 87. "right-commentadmin": "Раководење со кориснички коментари",
 88. "action-commentlinks": "употреба на надворешни врски во коментарите",
 89. "right-commentlinks": "Употреба на надворешни врски во коментарите",
 90. "action-comment-delete-own": "бришење на сопствени коментари",
 91. "right-comment-delete-own": "Бришење на сопствени коментари"
 92. }